????????? Loving You – So Eun Lee

???? : Loving You

?????? : So Eun Lee

????????? :

goh mah wuh yo dah eul deut geu dae yuh peh e-et ge-e eh

duh neun nae e-el e-e nah doo ryuhp je-e ahn jyo

sarang ddaem eh he-em deun guhn e-e byul ddaem eh ah peun guhn

yuhng hwah sohk eh mahn e-e ssuh sseu myuhn hae

uhn jeh nah nahn me-e duht jyoh nae bahn jjohk geu dae rah goh

nuh moo nah e-ek sook hae suh neul bool ahn hae ssuht duhn nah reul

nuh moo nah haeng bohk hae suh mahn e-e ool uht duhn nah reul

mahl uhp she-e ahn ah joo uht jyo e-e jeh neun ahn ah jwuh

boh yuh yo geu dae mahm ahl ah boh ge-e mahn hae doh

sarang hae sarang hae yo mahl loh neun dah moht hahl mahn keum

ahl ah yo geu dae mahm ah moo mahl doh ahn hae doh

sarang hae sarang hae yo noon mool eul e-e ge-el mahn keum sarang hae yo

be-et mool joh chah e-e ppuh yoh hohn jah gah ah ne-e ge-e eh

duh neun uh doom doh nah moo suhp je-e ahn jyo

seu chyuh gah neun yuhn e-en eun gah seum she-e re-en yae ge-e neun

soh suhl sohk eh mahn e-e ssuh sseu myuhn hae

uhn jeh nah nahn me-e duht jyoh nae bahn jjohk geu dae rah goh

nuh moo nah e-ek sook hae suh neul bool ahn hae ssuht duhn nah reul

nuh moo nah haeng bohk hae suh mahn e-e ool uht duhn nah reul

mahl uhp she-e ahn ah joo uht jyo e-e jeh neun (e-e jeh neun) ahn ah jwuh

boh yuh yo geu dae mahm ahl ah boh ge-e mahn hae doh

sarang hae sarang hae yo mahl loh neun dah moht hahl mahn keum

ahl ah yo geu dae mahm ah moo mahl doh ahn hae doh

sarang hae sarang hae yo noon mool eul e-e ge-el mahn keum sarang hae yo

boh yuh yo geu dae mahm ahl ah boh ge-e mahn hae doh

sarang hae sarang hae yo mahl loh neun dah moht hahl mahn keum

ahl ah yo geu dae mahm ah moo mahl doh ahn hae doh

sarang hae sarang hae yo noon mool eul e-e ge-el mahn keum sarang hae yo

boh yuh yo geu dae mahm ahl ah boh ge-e mahn hae doh

sarang hae sarang hae yo mahl loh neun dah moht hahl mahn keum

ahl ah yo geu dae mahm ah moo mahl doh ahn hae doh

sarang hae sarang hae yo noon mool eul e-e ge-el mahn keum sarang hae yo

Be the first to like.
loading...