เนื้อเพลง love bye love – Tohoshinki

เพลง : love bye love

ศิลปิน : Tohoshinki

เนื้อเพลง :

시간이 슬픔과 입 맞췄을 때 울리던 전화

ชีกันนี ซึลพึมกวา อิบ มัดชุวอซึล เต อุลรีดอน จอนฮวา

펑펑 울고 있던 목소리에 네게 아무것도 해줄 수 없었어

พองพอง อุลโก อิดดอน มกโซรีเอ เนเก อามูกอดโด เฮจุล ซู ออบซอดซอ

울지마 모든걸 이해해 그 동안 미안해란 말만 덧붙히고

อุลจีมา โมดึนกอล อีเยเฮ คือ ดงอัน มีอันเฮรัน มัลมัน ดอดบุทีโก

그리움이 사랑을 앞서 던지던 너의 헤어지잔 말

คือรีอุมมี ซารังงึล อัพซอ ทอนจีดอน นอเอ เฮออจีจันมัล

* 추억의 빛깔이 바래졌을때 모두 흐려졌을때

ชุออกเก บิชกัลกี พาแรจยอซึลเต โมดู ฮือรยอจยอซึลเต

그때 사랑의 맘을 닫아 볼게

คือเต ซารังเอ มามึล ทัดดา บุลเก

Bye bye bye bye my love Bye bye bye bye my love

들리니 You hear me now Yeah-

ทึลรีนี You hear me now Yeah-

꿈속엔 눈물이 춤을 추고 눈을 뜬 아침엔 너란 향길 씻어

กุมซกเก นุนมุลรี ชุมมึล ชุโก นุนนึล ตึน อาชิมเมน นอรัน ฮยังกิล ซิดซอ

새 옷 입고 준비를 해 홀로 선 첫날을 축하하듯

เซ อด อิบโก ชุนบีรึล เฮ ฮลโร ซอน ชอดนัลรึล ชุกกาฮาดึด

붐비는 기억 속 들리는 음악에 떨리던

พุมบีนึน คีออก ซก ทึลรีนึน อึมมักเก ตอลรีดอน

이 가슴 멎은 오늘을 실감해

อี คาซึม มอดจึน โอนึลรึล ชิลกัมเฮ

난 늘 너에게 좋은 사람이었을까?

นัน นึล นอเอเก โชฮึน ซารัมมีออดซึลกา?

구름과 같이 멈출 수 없던 우리 행복했던 날

กุรึมกวา คัทชี มอมชุล ซุ ออบดอน อุรี เฮงบกเฮดดอน นัล

* 추억의 빛깔이 바래졌을때 모두 흐려졌을때

ชุออกเก บิชกัลกี พาแรจยอซึลเต โมดู ฮือรยอจยอซึลเต

그때 사랑의 맘을 닫아 볼게

คือเต ซารังเอ มามึล ทัดดา บุลเก

Bye bye bye bye my love Bye bye bye bye my love

들리니 You hear me now Yeah-

ทึลรีนี You hear me now Yeah-

Yo! Everytime 잠깐의 시간이 내맘을 아프게 했나봐

Yo! Everytime ชัมกันเน ชีกันนี เนมัมมึล อาพือเก เฮดนาบวา

울고 있을 시간에 너의 마음을 다치게 했나봐

อุลโก อิดซึล ชีกันเน นอเอ มาอึมมึล ทาชีเก เฮดนาบวา

함께 쓰던 너의 집 비밀번호

ฮัมเก ซือดอน นอเอ ชิบ พีมิลบอนโฮ

너의 손이 닿기 전에 잊혀져 가고 있잖아

นอเอ ซนนี ดัดกี ชอนยอ คาโก อิดเน อิจชยอจจันนา

니가 준 사랑에 다시 한번 상처 입은

นีกา จุน ซารังเอ ทาชี ฮันบอน ซังชอ อิบบึน

쓰라린 고통의 무채색의 옷을 입은 방랑자

ซือราริน โกทงเง มูเชเซกเก อดซึล อิบบึน พารังจา

아무리 감싸주지 못한 눈물 속에 패배자

อามุรี คัมซาจุจี มดซัน นุนมุล ซกเก เพเบจา

우리 다시 이런 사랑 하지 말자

อุรี ทาชี อีรอน ซารัง ฮาจี มัลรา

아름다운 날인데 눈엔 자꾸 눈물이 날까

อารึมดาอุน นัลรินเด นุนเนน ชากุ นุนมุลรี นัลกา

* 추억의 빛깔이 바래졌을때 모두 흐려졌을때

ชุออกเก บิชกัลกี พาแรจยอซึลเต โมดู ฮือรยอจยอซึลเต

그때 사랑의 맘을 닫아 볼게

คือเต ซารังเอ มามึล ทัดดา บุลเก

Bye bye bye bye my love Bye bye bye bye my love

들리니 You hear me now Yeah-

ทึลรีนี You hear me now Yeah-

* 추억의 빛깔이 바래졌을때 모두 흐려졌을때

ชุออกเก บิชกัลกี พาแรจยอซึลเต โมดู ฮือรยอจยอซึลเต

그때 사랑의 맘을 닫아 볼게

คือเต ซารังเอ มามึล ทัดดา บุลเก

Bye bye bye bye my love Bye bye bye bye my love

들리니 You hear me now Yeah-

ทึลรีนี You hear me now Yeah-

Be the first to like.
loading...