????????? selawat burdah – Amar

???? : selawat burdah

?????? : Amar

????????? :

Maula ya Sali wasallim da iman abadan abadan

Ala habibie ka khairin khali kulli mili mili min

Maula ya Sali wasallim da iman abadan abadan

Ala habibie ka khairin khali kulli mili mili min

Amina ta ja kuriji ranim bi li

Bibib salamin

Madad ta daa anjaraa min muklaji fidamin

Maula ya Sali wasallim da iman abadan abadan

Ala habibie ka khairin khali kulli mili mili min

Maula ya Sali wasallim da iman abadan abadan

Ala habibie ka khairin khali kulli mili mili min

Amin tazaa ruijii ranim bihii mili salamin

Mazat tara manjara min mukladin fidamin

Maula ya Sali wasallim da iman abadan abadan

Ala habibie ka khairin khali kulli mili mili min

A habbatirirh arritu mir ril kaikar tebatin

wal aw baqa haa barqu firr fil zalmaine bin idamin

fa baini aina ka him kunta furka ha bara

wa malika mikail mutas safir ya hamini

fa baini aina ka him kunta furka ha bara

wa malika mikail mutas safir ya hamini

Maula ya Sali wasallim da iman abadan abadan

Ala habibie ka khairin khali kulli mili mili min

Maula ya Sali wasallim da iman abadan abadan

Ala habibie ka khairin khali kulli mili mili min

Be the first to like.
loading...