????????? Buon – Duy Khanh

???? : Buon

?????? : Duy Khanh

????????? :

T?ng h?t m?a r?i r?i bên hiên ôi lòng ta nh? mong

T?ng ánh m?t giây phút ngh?n ngào

Ngày x?a ?ôi ta bên nhau, bao ng?t ngây tuy?t v?i

Nay em ra ?i cho lòng ta ??n ?au

Ng??i tình ?i sao em ra ?i cho lòng anh nát tan

Tình yêu ?ó ?âu có t?i tình

Gi? em yêu ?ang vui n?i ai ?âu bi?t anh ?au bu?n

Con tim anh ?au bu?n vì em

Giá nh? mình ??ng g?p g? ch?c không th? này

Thì ?ôi ta ai c?ng ?i m?t ???ng riêng

?? bây gi? ng??i thay ??i b??c theo ai r?i

Gi? níu kéo c?ng ch?ng còn chi h?i em

?K:

T?ng gi?t n??c m?t c?ng ?ã th?m ??t ?ôi b? vai bé xinh

H?i ng??i ?i em có hay lòng anh

Vì sao em quay l?ng b??c ?i

?? anh trong ?êm t?i l?nh lùng

Con tim anh bây gi? nát tan

Ngày x?a em nói ?ôi ta cùng nhau b??c chung m?t l?i ?i

Sao gi? ?ây ng??i v?i quên h?t

?? cho anh ôm bao ?au th??ng nh? mong v?i ??y

H?i em yêu ng??i ?âu có hay, anh bu?n ?au

T?ng h?t m?a r?i r?i bên hiên anh ng?i ôm nh? th??ng

L?i em nói tr??c lúc t? t?

R?ng em s? ra ?i ?? anh kh? ?au muôn ??i

Con tim em xa v?i tình anh

Giá nh? mình ??ng g?p g? ch?c ch?c không th? này

Thì ?ôi ta ai c?ng ?i m?t ???ng riêng

?? bây gi? ng??i thay ??i b??c ?i theo ai

Gi? níu kéo c?ng ch?ng còn chi h?i em

?K: x2

Be the first to like.
loading...