????????? yi ge ren – Jolin Tsai

???? : yi ge ren

?????? : Jolin Tsai

????????? :

???????????

???????????

????????????

?????????

???????????

???????????

????????????

?????????

???

??????????

???

??????????

???

??????????

??????????

???

??????????

???

??????????

???

??????????

????

?????????

???????????

???????????

????????????

?????????

???

??????????

???

??????????

???

??????????

??????????

???

??????????

???

??????????

???

??????????

????

?????????

?……

???

cóng pí b?o l? ch? ch? w? men de zhào piàn

sh? f? yào yí dào kè t?ng de lìng y? bi?n

w?n fàn hòu n? k? y? du? cháng j? k?u xi?ng niàn

y? j?ng méi shén mo rén huì mái yuàn

qíng ti?n y?n ti?n j?n ti?n yòu shì x?ng q? ti?n

wéi y? de d? suàn shì x?n gèng luàn y? xi?

f?n zhèng w? bù zh? dào z?n yàng d? f? shí jiàn

ch? mén huò bù ch? mén méi ch? biè

y? gè rén

dào d? yìng g?i xu?n yòu bi?n huò zu? bi?n

li?ng gè rén

m?i y? cì zh?ng ch?o d?u zhí de jì niàn

y? gè rén

?u ?r g?n dào jì mò zài su? nán mi?n

n? de qì wèi huán liú zài zh?n tóu bi?n

y? gè rén

w? zhòng x?n shì yìng y? qi? bù f?ng biàn

li?ng gè rén

bù y? dìng jiù chéng quán y? gè shì jiè

y? gè rén

gu?n d?ng kàn jiàn jì yì de héng qi? miàn

méi y?u gu?ng xiàn

guò qù nà xi? qíng jié gèng míng xi?n

qíng ti?n y?n ti?n j?n ti?n yòu shì x?ng q? ti?n

wéi y? de d? suàn shì x?n gèng luàn y? xi?

f?n zhèng w? bù zh? dào z?n yàng d? f? shí jiàn

ch? mén huò bù ch? mén méi ch? biè

y? gè rén

dào d? yìng g?i xu?n yòu bi?n huò zu? bi?n

li?ng gè rén

m?i y? cì zh?ng ch?o d?u zhí de jì niàn

y? gè rén

?u ?r g?n dào jì mò zài su? nán mi?n

n? de qì wèi huán liú zài zh?n tóu bi?n

y? gè rén

w? zhòng x?n shì yìng y? qi? bù f?ng biàn

li?ng gè rén

bù y? dìng jiù chéng quán y? gè shì jiè

y? gè rén

gu?n d?ng kàn jiàn jì yì de héng qi? miàn

méi y?u gu?ng xiàn

guò qù nà xi? qíng jié gèng míng xi?n

w? ……

gèng míng xi?n

Be the first to like.
loading...