เนื้อเพลง 2 Different Tears korean version – Wonder Girls

เพลง : 2 Different Tears korean version

ศิลปิน : Wonder Girls

เนื้อเพลง :

Gave me 2 different tears,

นอ แต มู เน นัน คี ปอ ซอ อุล ลอซ โก ซึล พอ ซอ อุล ลอซ ซอ

So I hate you

So I love you

So I hate you

So I love you

[혜 림]

[เฮริม]

นัน นอ อ๊อพ ชื ซัล ลา กา นึน เก เว อา จิกโด อี รอค เค ฮิม ดึน ชี

ดอ อี ซัง พู อึน นู นือ โร นุน ตือ คิน ชิล ลอ อี เจน อิช โก ชิพ พอ

[소 희]

[โซฮี]

คือ แร ซอ นี กา จู นา พึม แซง กัก แฮ

นอ แต มุน เน ฮึล ริน นุน มุล แซง กัก แฮ

คือ รอน เด เว ชา กู มัน แฮง บก แฮซ ดอน ซุน กัน มัน

ตอ อุล รี โก อิซ นึน จี โม รือ เกซ ซอ

[ซอนเย,ยูบิน]

Gave me 2 different tears,

นอ แต มู เน นัน คี ปอ ซอ อุล ลอซ โก ซึล พอ ซอ อุล ลอซ ซอ

So I hate you

[but the love you gave me was so so good]

So I love you

[but the love you gave me was so so bad]

[เฮริม]

เว อา จิก โด นอ แต แม นุน มุล ฮึล รี นึน จี แน กา นอ มู ชิล ลอ

ออล มา นา ซัง ชอ รึล อิม มอ ยา นัน นอ รึล มี วอ ฮัล ซู อิซ ซึล กา

[โซฮี]

คือ ซอ นี กา จุน อา พึม แซง กัก แฮ

นอ แต มุน เน ฮึล ริน นุน มุล แซง กัก แฮ

ฮา จี มัน กือ รอน ซู รก มิล ลอ แน รยอ ฮัล ซู รก

นี โม ซือ มึน ตอ คา กา อี ทา กา วา

[선예, 유빈]

[ซอนเย,ยูบิน]

Gave me 2 different tears,

นอ แต มู เน นัน คี ปอ ซอ อุล ลอซ โก ซึล พอ ซอ อุล ลอซ ซอ

So I hate you

[but the love you gave me was so so good]

So I love you

[but the love you gave me was so so bad]

[유 빈]

[ยูบิน]

[uh~]

[come here boy~]

[uh~]

[유빈]

[ยูบิน]

what was I still feel this way

when I know there’s nothing left to say

ชา รา รี มล รัซ ซือ มยอน โช อึล กอล จี วอ พอ รี โก ชิพ พอ นอล

แน จา ชิน เอ เก มี วอ ฮา รา โก นอล

คี ออก ฮา รา โก คือ ซัง ชอ รึล

but ah…

that’s the reason why

I still miss you no matter how hard I try

[ซอนเย,ยูบิน]

Gave me 2 different tears,

นอ แต มู เน นัน คี ปอ ซอ อุล ลอซ โก ซึล พอ ซอ อุล ลอซ ซอ

So I hate you

[but the love you gave me was so so good]

So I love you

[but the love you gave me was so so bad]

[예은][선예]

[เยอึน][ซอนเย]

Gave me 2 different tears,

นอ แต มู เน นัน คี ปอ ซอ อุล ลอซ โก ซึล พอ ซอ อุล ลอซ ซอ

[ซอนเย,ยูบิน]

Gave me 2 different tears,

นอ แต มู เน นัน คี ปอ ซอ อุล ลอซ โก ซึล พอ ซอ อุล ลอซ ซอ

So I hate you

[but the love you gave me was so so good]

So I love you

[but the love you gave me was so so bad]

———

มาแล้วเนื้อเพลง 2 different tears [cheering method]

(เยอึน)

gave me 2 different tears

นอ แตมุนเน นัน

คีปอซอ อุลรอทโก ซึลพอซอ อุลรอทซอ

so I hate you

so i love you

so I hate you

so i love you

원 ! 더 ! 걸 ! 스

วอน! ดอ! กอล! ซือ!

(เฮริม)

นัน นอ ออบชี ชัลรากานึนเก แว อาจิกโด อีรอคเค ฮิมดึนจี (วอน เดอร์เกิร์ล)

ทออีซัง บูอึนนุนนือโร นุนตือกิน ชิลรอ อีเจน อุซโก ชิพพอ (ซารางแฮ)

(โซฮี)

คือแรซอ เนกา จุน อาพึม แซงกักแค

นอ แตมุนเน ฮึลริน นุนมุล แซงกักแค

คือรอนเด แว จากูมัน แฮงบกแฮซดอน ซุนกันมัน

ตออุลรีโก อิซนึนจี โมรือเกทซอ (2! D! T!)

*

(ซอนเย)

Gave me 2 Different Tears (ทูทู)

นอ แตมุนเน นัน (ทูทู) คิปอซอ อุลออทโก (ทูทู)

ซึลพอซอ อุลริทซอ (ทูทู)

So I hate you

(but the love you gave me was so so good)

So i love you

(but the pain you gave me was so so bad)

(เฮริม)

แว อาจิกโด นอ แตมเม นุนมุล ฮึลรีนึนจี แนกา นอมู ชิรรอ (วอน เดอร์เกิร์ล)

ออลมานา ทอ ซังชอรึน ทอ อิบบอยา นัล นอรึน มีวอ ฮัน ซู อิซซึลกา (ซารางแฮ)

(โซฮี)

คือแรซอ เนกา จุน อาพึม แซงกักแค

นอ แตมุนเน ฮึลริน นุนมุล แซงกักแค

ฮาจีมัน คือรอลซูรก มิลรอแนรยอ ฮัลซูรก

เน โมซึบบึน ทอ คากาอิ ทากาวา

*ซ้ำ

(ยูบิน)

민선예! 박예은! 선 미짱! 안소희! 김 유빈! 우혜림! 원! 더! 걸! 스!

(มินซอนเย!, ปาร์คเยอึน!, ซอนมีจัง!, อันโซฮี!, คิมยูบิน!, อูเฮริม! วอน! ดอ! กอล! ซือ!)

uh~

Come here boy

기다렸어 원더걸스 사랑해요 원더걸스 매력만점 원더걸스 2! D! T!

(กิดารยอทซอ วอนเดอร์เกิร์ล ซารังแฮโย วอนเดอร์เกิร์ล แมรยอกมันจอม วอนเดอร์เกิร์ล 2! D! T!)

Uh

what was I still feel this way

when I know there’s nothing left to say

ชารารี มลรัทซือมยอน โจฮึนกอล

จีวอบอรีโก ชิพพอนอล

แน จาชินเนเก มิวอฮาราโก นอล

คีออกฮาราโก คือ ซังชอล

But I, for some reason why Still miss you no matter how hard I try

Be the first to like.
loading...