เนื้อเพลง I am sorry – Gummy

เพลง : I am sorry

ศิลปิน : Gummy

เนื้อเพลง :

อา ชิ มิ พัล กา โอ มยอน นา คือ เดล ทา ชิ โบล ซู อิน นา โย

ชอ อึม มัน นาน คือ ซุน กัน ชอ รอม คือ เดล ทา ชิ ซา ราง ฮัล เก โย

ออล มา นา มา นึน ชิ กา นิ อู ริ รึล จี นา กา โก จิ นา กา ตอน

ซา รัม ดึล โม ดู อู ริล ชุก โบ เค็ท จโย

ออ จอน จอ โอ นือ รึน เวน จิ คือ เด เอ บิน จา รี กา รอ มู โด คอ

ฮา รู โจ งิล นุน มุล มัน ฮึล รยอท จโย

[HOOK]

มิ อัน เน โย คือ เด รือ รา พือ เก เฮ ซอ

มิ อัน เน โย เฮ จุน เก นอ มู ออบ ซอ ซอ

มิ อัน เน โย คือ เด รือ ริท จิ โม เท ซอ

มิ อัน เน โย ฮา จิ มัน โอ นือ รึน

โก คัน บอน คือ เดล โบ โก ชิพ พอ โย

[RAP]

มา นึน ยอ จา จุง เน นู เน โซก ดือ รอ อน นอน

มา ชิ ยอง ฮวา โซ เก จู อิน กง คึน ยอ เอ อา รึม ดา อู มึน

ชอล เด ปู ริ ชิล ซู ออบ ซอน เน

คือ อน นอ เอ เก ซาง ชอ รึล จู ดา นิ

มิ ชอน ดือ ชิ ฮู ฮเว เฮ โด นือ จอท จิ

เน นุน มู รึล โม ดู ดา กอ ดวอ จุล เก

นัล ยง ซอ เฮ พู ทัก เค มู รึบ กุล เก… uh~

เช บัล เน เก ฮเว รึล จวอ

มิ อัน เน ซอ คือ จอ กิ ดอน พยอน จิ ดือ รึน ทา จิ จอ บอ รยอ ซอ

คืน ยัง ฮัล มา ริ ซอ ชาม ชิ เน เก ชิ กา นึล จวอ

อา จิก โด คือ เด กา ซึม โซ เก นัล วอน ฮา โก อิท ตา มยอน

เฮง บก เค็ท ตอน คือ นัล ชอ รอม ทา ชิ โก กา นา จุล เก โย

ชิ นา กัน มา นึน นาล ดือ ริ คือ เด รึล ฮิม ดึล เก เฮ อา พือ เก เฮ

อา มู โด ซน เน มิล จิ อา นา โด

ออน เจ นา บิ รอ จุล เก โย

คือ เด รึล ทอ อิ ซัง ฮิม ดึล เก ฮา จิ อา นึล เก

[HOOK]

มิ อัน เน โย คือ เด รือ รา พือ เก เฮ ซอ (คือ เด รา พือ เก เฮ ซอ)

มิ อัน เน โย เฮ จุน เก นอ มู ออบ ซอ ซอ (นัน นอ มู ออบ ซอ ซอ)

มิ อัน เน โย (ชอง มัล มิ อัน เน โย)

คือ เด รึล อิท จิ โม เท ซอ (คือ เด ริท จิ มท เทซอ)

มิ อัน เน โย ฮา จิ มาน โอ นือ รึน

ก๊ก คัน บอน คือ เดล โบ โก ชิพ พอ โย

[RAP]

ออล มา นา มา นือ นา พึม กวา

ออล มา นา มา นึน โก ทง กวา

ออล มา นา มา นืน นุน มู รึล คือ เด นึน กยอน ดยอ เน ซึล กา

ออล มา นา มา นึน อา พึม กวา

ออล มา นา มา นึน โก ทง กวา

ออล มา นา มา นืน นุน มู รึล คือ เด นึน อา พา ฮา กี เนท ซึล กา

มิ อัน เน โย คือ เด รือ รา พือ เก เฮ ซอ

มิ อัน เน โย เฮ จุน เก นอ มู ออบ ซอ ซอ

เน กา มิ อัน เน โย คือ เด รึล อิท จิ โม เท ซอ

อชอล มัล มิ อัน เน โย ซา ราง เง โย

Be the first to like.
loading...