????????? Bao dem em khoc – Bao Thy

???? : Bao dem em khoc

?????? : Bao Thy

????????? :

Anh ph?i ?i v? 1 n?i xa

anh không th? s?ng nh? th?, 1 ngày bên em

?ôi ta ?ã yêu n?ng say, m?t ng?t tr?ng sao

nh?ng trong ?êm m?a anh ra ?i v?i vàng.

Làm tim em ?au ??n, ng??i nào có bi?t

em không trách a sao quá vô tình ?ã cho ta g?p nhau,

?ã tr?i qua bao ngày h?nh phúc, 1 mình em làm sao h?i anh.

T?i vì sao lòng c? ph?i nh? 1 ng??i mãi không không quay v?.

T?i vì sao lòng không th? quên quên ?c anh trong tim

?K:

?ã bao ?êm mình em

C? gi?u bao nhiu l? r?i

T?ng gi?t n??c m?t sao c? l?n dài

Bi?t anh không v? ?âu

Nh?ng sao em v?n ch? mong mãi

R?ng c?n m? ng??i l?i b??c ?i

?ã bao ?êm mình em

C? b?o lòng không th? khóc

Khóc c?ng không th? ??a bc’ a v?

V?y thì thôi t? ?ây ph?i quên

T?p quên anh ?i nhé con tim y?u m?m

Ph?i c? làm quen, ph?i c? t?p s?ng thi?u v?ng anh

Be the first to like.
loading...