????????? dai wo li kai – by2

???? : dai wo li kai

?????? : by2

????????? :

????? ?????

????? ????????

??? ???????????

??? ??????

???? ?????

???? ????

???? ???????

????? ????????

???? ????

???? ???????

????? ???? ?????

????? ?????

????? ????????

??? ???????????

??? ??????

???? ?????

???? ????

???? ???????

????? ????????

???? ????

???? ???????

????? ???? ?????

Baby Girl

?????????

?????????

???????? ???

???????? ???????

??????? ???????

???? ????

???? ???????

????? ????????

???????

????? ???? ?????

________________________________________________________

N? cháng p?i zhuósh?u

shu? n? de g?ndòng

chúnbáisè ti?nk?ng

tíngliú zhe n? chúnbái de mèng

y? shùnji?n

n? ràng w? de sh?ngk?u b? shàng le c?ihóng

y? shùnji?n n? b? w? de huángk?ng nàix?n h?hù di?okè ch? w?nróu

* túrán xi?ng n?

dài w? lík?i

yu?n lí chén?i

zh?o gè wúy?n dì dìdài

m?n ti?n de x?nggu?ng

ji?ng yuànwàng quánd?u biàn ch?lái *

# túrán xi?ng n?

dài w? lík?i

y?ngyu?n lík?i

c? diào m?i y? fèn bù?n

bì shàng y?n g?njué zhège shìjiè ài y?rán cúnzài #

n? cháng p?i zhuósh?u

shu? n? de g?ndòng

chún báisè ti?nk?ng

tíngliú zhe n? chún bái de mèng

y? shùnji?n

n? ràng w? de sh?ngk?u b? shàng le c?ihóng

y? shùnji?n n? b? w? de huángk?ng nàix?n h?hù di?okè ch? w?nróu

Repeat*#

Baby Girl bùyòng hàipà q?ng n? qi?n w? sh?u

w?men y?q? b?n xiàng wài k?ngji?n

cóng h?idòng x?nsh?ng zhuó dìqiú

du? zìyóu

w? yuàn xiàng ? fán dá hànwèi

n? x? xià de m?i gè mèng

jiànlì w? li? de x?ngqiú

yòngx?n d?nb?o n? kuàilè

Repeat*

c? diào m?i y? fèn bù?n

bì shàng y?n g?njué

zhège shìjiè

ài y?rán cúnzài

________________________________________________________

You always say you clapping her hands moving

Pure white sky, white dreams stay with you

Moment you let my wound up on the rainbow

Moment you put my fears out of patience and gentle care of carving

* Suddenly think you take me away

Away from the dust to find a smoke-free zone

Sky aspirations of all the stars will pull out *

# Suddenly think you take me away

Always wipe away every anxiety

Closing my eyes still feel love in this world #

You always say you clapping her hands moving

Pure white sky, white dreams stay with you

Moment you let my wound up on the rainbow

Moment you put my fears out of patience and gentle care of sculpture

Repeat * #

Baby Girl do not fear you take my hand

Us toward the outer space

From the black hole and enjoyed more free Earth

I would like Avatar promised to defend each of your dream

Intention to establish Wolia guarantee you a happy planet

Repeat *

Erase every concern

Closing my eyes still feel love in this world

Be the first to like.
loading...