เนื้อเพลง stupid love – bigbang

เพลง : stupid love

ศิลปิน : bigbang

เนื้อเพลง :

มด ดเวน พอ รึด ชอ รอม โต เซง กัก คี นา

โค ดเวน ซัล เม จี ชยอ นอล มยอด บอน นี นา

ตอ อุล ลี ดา อุด โก คือ รี อุม เม อุล โก

นาน จี ชยอ บอ รยอ จัม มี ดึล ลอด จี

นอ เอ ซา รัง นอ มู ฮิม มี ดึน ดา โก

คอ ชิน พา รัม ชอ รอม ดึง งึล ดุล รยอ พอ รี โก

โม จา รัด ดอน อี แฮ บุล ทู มยอง ฮัน มี แร

ทอ อี ซัง ชัม มึล ซู กา ออบ ซอด จี

ชก ชก คี จอ จึน นุน กา เอ

นุน มูล รึล ทัก กา จู โก ชิพ พอด จี มาน

คือ แด เอ นุน ดง จา เอ พี ชิน โม ซึบ บึน

เน กา อา นิน กอล ทา รึน ซา รัม อิน กอล baby

อัน ดเว คอ จิด มาล รึน baby

อา นี รา โก เน เก มาล แฮ จวอ

โค เก รึล ตอล กุน เช อา มู มาล มด ทัน เช

เว นาล พี ชาม ฮา เก ฮา นึน กอ ยา

เว เน เก มี อัน เฮ อี เจ นึน คือ มาน เฮ

นอล มี วอ ฮัล ซู อิด เก มาน ดึล โก ตา นา กา จวอ

ซัง ชอ ทู ซอง งี โร นัม กยอ จิน มอง ชอง ฮัน ซา รัง bye bye

everything’’s gonna be alright right

ซา รัง งึน ชอน แซ ชอ รอม วาด ดา กา โต กัด กุ นา

เน มัน มี ทอ อา พือ ดา ฮ กุ ฮัน นาล

มาล แฮ จวอ โด นอน เม อิล โก จิบ พี วอด จาน นา

ทัม แบ มาน พี ดอ รา ปอ กึม จม อิจ จอ รา

คอ ดึน ฮา เก โพ รัน ดึด ชี

ตัน ยอน จาล มาน นา จาล ซา รา รา ออ

ชิน กุ ยา เน เก มวอ แรด ซอ คือ ซา รัม โม รือ เกด ดา โก

(ฮัน บอน เก จิน ยู ริด จัน นึน ทา ชี บุด กี ฮิม ดึล ดา โก)

Yo กึด ชี โอ อี ดอน เก อิม nothin never ever change

ยอพ เพ ซอ จี คยอ โบ นึน เน กา ทอ บุล ลัน ฮา ดอ รา โก

Look คือ แอน ทา รึน นัม จา เอ พุม เม อัน กยอ จัม ดึล กอล

1,2 นยอน จี นาน ฮู เอ ยา นา ทา นา นอล ชาด จึล กอล

(let him go girl)

อัน ดเว คอ จิด มาล รึน baby

อา นี รา โก เน เก มาล แฮ จวอ

โค เก รึล ตอล กุน เช อา มู มาล มด ทัน เช

เว นาล พี ชาม ฮา เก ฮา นึน กอ ยา

เว เน เก มี อัน เฮ อี เจ นึน คือ มาน เฮ

นอล มี วอ ฮัล ซู อิด เก มาน ดึล โก ตา นา กา จวอ

ซัง ชอ ทู ซอง งี โร นัม กยอ จิน มอง ชอง ฮัน ซา รัง bye bye

นาล โจ กึม มาน ทอ บุด จา บา จู กี รึล พา แรด ดอน

เน มา อึม มึน อา มู โซ ยอง ออบ นึน มี รยอน อิน เด

ฮล โล นัม กยอ จิน อี ออ ดุม โซ เก

คิล รึล เฮ เม นึน มอง ชอน ฮัน เน คือ ริม จา

นาน อา จิก นอ รึล คี ดา รี โก อิด นึน ดึด แท

อัน ซือ รอ วอ เน กา มวอ กึล ลิน ดา โก

อัน ซือ รอ วอ คือ รอน ยอ จา มาน เว โก อี นยา โก

อัน ซือ รือ วอ คือ นยอ กา จุน กอน อัก มง อี รา โก

อัน ซือ รอ ว เน กา อา นี นอ เอ คือ นยอ กา

อัน ดเว คอ จิด มาล รึน baby

อา นี รา โก เน เก มาล แฮ จวอ

โค เก รึล ตอล กุน เช อา มู มาล มด ทัน เช

เว นาล พี ชาม ฮา เก ฮา นึน กอ ยา

เว เน เก มี อัน เฮ อี เจ นึน คือ มาน เฮ

นอล มี วอ ฮัล ซู อิด เก มาน ดึล โก ตา นา กา จวอ

ซัง ชอ ทู ซอง งี โร นัม กยอ จิน มอง ชอง ฮัน ซา รัง bye bye

everything’’s gonna be alright right

มอง ชอง ฮัน ซา รัม

Be the first to like.
loading...