เนื้อเพลง angel – 2 pm

เพลง : angel

ศิลปิน : 2 pm

เนื้อเพลง :

친구들이 모두 내게 뭐라하지 어떻게 그런애랑 사귀냐고

ชินกูดือรี โมดู แนเก มวอราฮาจี ออตอคเค คือรอเนรัง ซากวีนยาโก

하지만 모두 잘 모르고 하는 소리 그녀만이 가진 매력 난 보았지

ฮาจีมัน โมดู จัล โมรือโก ฮานึน โซรี คือนยอมานี คาจิน แมรยอก นัน โบอัซจี

A you don’t know fool 나만 아는 모습 너는 볼수록 너무나도 이쁜

A you don’t know fool นามัน อานึน โมซืบ นอนึน บลซูรก นอมูนาโด อีปึน

매력 덩어리 내겐 너만이 하늘이 내려준 lovely baby

แมรยอก ทองอรอ แนเกน นอมานี ฮานือรี แนรยอจุน lovely baby

귀여운 애교에 니들도 반할 걸 못난이 보조개 마저도 이쁜 걸

ควียออุน แอกโยเอ นีดึลโด บันฮัล กอล มซนานี โบโจแก มาจอโด อีปึน กอล

이쁜이 s라인 안 부러운걸 밤을 새워 말해도 너는 모를걸

อีปือนี S ราอิน (Line) อัน บูรออุนกอล บามึล แซวอ มัลแฮโด นอนึน โมรึลกอล

***

(just feel love) 남들이 모두 다 뭐라 해도 내겐 아름다운 나만의 Angel

(just feel love) นัมดือรี โมดู ทา มวอรา แฮโด แนเกน อารึมดาอุน นามันเอ Angel

(just feel love) 남들이 모두 우릴 비웃어도 너무 아름다운 나만의 Angel

(just feel love) นัมดือรี โมดู อูริล บิอุซอโด นอมู อารึมดาอุน นามันเอ Angel

항상 날 바라보는 그녀의 눈빛 내 얘기의 웃음짓는 그녀의 미소

ฮังซัง นัล บาราโบนึน คือนยอเอ นุนบิซ แนแยกีเอ อุซึมจิซนึน คือนยอเอ มีโซ

힘들때 잡아주던 그녀의 손길 난 좋아 정말로 그녀가 난 좋아

ฮิมดึลแต จาบาจูดอน คือนยอเอ ซนกิล นัน โจฮา จองมัลโร คือนยอกา นัน โจฮา

어쩜 나 좋아 콩깍지가 씌었나 봐 그녀가 맨날 맨날 너무 보고 싶어 나

ออจอม นา โจฮา กงกักจีกา ซึยออซนาบวา คือนยอกา แมนนัล แมนนัล นอมู โบโก ชิบพอ นา

니들이 뭐라고 아무리 내게 말해도 그녀가 좋아 사랑에 빠졌나봐

นาดือรี มวอราโก อามูรี แนเก มัลแฮโด คือนยอกา โจฮา ซารังเง ปาจยอซ นาบวา

그녀는 누나 위로받고 싶을 때 그녀는 친구 내가 너무 힘들때

คือนยอ นูนา วีโรบัทโก ชิพึล แต คือนยอนึน ชินกู แนกา นอมู ฮิมดึลแต

그녀는 애인 사랑 받고 싶을 때 그녀는 사랑스런 나의 angel

คือนยอนึน แออิน ซารัง บัทโก ชิพึล แตคือนยอนึน ซารังซือรอน นาเอ angel

***반복x2

그녀의 매력에 빠지면 끝이 없어 (goin’ on&on)

คือนยอเอ แมรยอกเอ ปาจีมยอน กือที ออบซอ (goin’ on&on)

내 하나뿐인 사랑스런 my angel (lovely baby)

แน ฮานาปูนิน ซารังซือรอน my angel (lovely baby)

그 누가 뭐라하든지 난 상관 없어 (I don’t care)

คือ นูกา มวอราฮาดึนจี นัน ซังกวาน ออบซอ (I don’t care)

내 눈에만 이쁘면 그게 끝이야 (that’s all)

แน นูเนมัน อีปือมยอน คือเก กือทียา (that’s all)

I want you here with me 난 너만 있다면 아무것도 두렵지 않아

I want you here with me นัน นอมัน อิซดามยอน อามูกอซโด ดูรยอบจี อันนา

I wanna make you mine 내 곁에 있어준 너와 함께 할거야

I wanna make you mine แน กยอเท อิซซอจุน นอวา ฮัมเก ฮัลกอยา

From tonight baby

From tonight baby

Be the first to like.
loading...