เนื้อเพลง Dou Niu, Yao Bu Yao – tank

เพลง : Dou Niu, Yao Bu Yao

ศิลปิน : tank

เนื้อเพลง :

* โต้ว หนิว เย่า ปู๋ เย่า

ย่ง เจียว อ้าว ตาน เถี่ยว

เฉิง เยริ่น หนี่ รว่อ

โจ้ว ไคว่ เตี่ยน เถา

โต้ว หนิว เย่า ปู๋ เย่า

เจ้อ ตี้ ผาน หว่อ เย่า

หนี่ เซี่ยน ไจ้ ไห ไหล

เตอ จี๋ เถา /

** ฉาง ซ่าง เตอ เจี๋ย โจ้ว

เกิน เจอ หว่อ เตอ เจี่ยว ปู้ โจ่ว

หว่อ เหลิ่ง จิ้ง ฉง หรง

จ่าง ค่ง เจิ่ง เก้อ อวี่ โจ้ว

หนี่ อี่ เหวย ไจ้ เกิน เสย ต่า หลัน โฉว

หว่อ จว่อ โย่ว ฮว่าน โส่ว

กว้อ เหริน เชีย ยรู่ ถู พว่อ

หว่อ เจ้อ จ่ง LEVEL

ปู๋ ซื่อ หนี่ เหนิง โก้ว ฝาง โส่ว

ปู๋ ซื่อ หนี่ เหนิง โก้ว ฝาง โส่ว

หนี่ เปี๋ย ไจ้ หว่อ เตอ เมี่ยน เฉียน เซี่ยน โฉ่ว

โถว ติ่ง ฮว่า กว้อ หว่อ เตอ โฉว

อิ้ง เซิง พว่อ หวั่ง เหลี่ยง เฟิน จง

หว่อ เตอ ตุ้ย โส่ว

ปู้ ย่ง ก่าน เต้า ซือ ลว่อ

อิ๋ง โฉว เจ้อ จ่ง เทียน เฟิ่น หนี่ เหมย โหย่ว

เสี่ยง เกิน หว่อ เจวี๋ย โต้ว

หนี่ ไห เย่า เลี่ยน เหิ่น โจ่ว

หว่อ เซิง เอ๋อร์ เหวย หวัง

เซิ่ง ลี่ ซื่อ หว่อ เตอ หวัง โฮ่ว

เซิ่ง ลี่ ซื่อ หว่อ เตอ หวัง โฮ่ว

หนี่ เปี๋ย ว่าง เสี่ยง เหนิง โก้ว ต่า ไป้ หว่อ //

(ซ้ำ *, *)

(ซ้ำ **, *, *)

Be the first to like.
loading...