????????? Green Vase – jay chou

???? : Green Vase

?????? : jay chou

????????? :

Qu?t trên n?n s? tr?ng m?t bông hoa xanh, ngòi bút lông nh?t d?n

Bông m?u ??n trên chi?c bình hoa t?a v? ??p nguyên s? m?c m?c c?a nàng

H??ng g? ?àn lùa qua ô c?a s?, th?y n?i lòng ch?t sáng t?

Khi?n nét bút trên t?m gi?y tuyên thành d? dang phân n?a

Tranh nàng m? n? tô trên n?n men, v? ??p ???c ?n tàng

N? c??i yêu ki?u c?a nàng t?a h? nh? n? hoa s?p n?

V? ??p c?a nàng b?ng phiêu diêu n?i ?âu mà ta không th? ??t chân t?i…

Chorus:

B?u tr?i xanh ??i cho c?n m?a qua, còn ta ??ng ??i nàng

Làn khói nghi ngút trên m?t sông cách xa xa ngàn d?m

V? ??p ?n trong nét ch? x?a kia d??i ?áy bình chính là ?i?u báo tr??c cho s? g?p g? ?ôi ta

B?u tr?i xanh ??i cho c?n m?a qua, còn ta ??ng ??i nàng

Ánh tr?ng d?n lên, m? ra m?t k?t thúc nh? s? Thanh Hoa ??m say v? ??p mãi truy?n t? ??i này qua ??i khác , ?ôi m?t nàng ch?a n? c??i

Hoa xanh in trên ?áy bát tr?ng

??a m?t nét bút T?ng th?, ký tên trên b?c tranh, ta l?i nh? ??n nàng

Bí m?t ngàn n?m c?a nàng c?t gi?u mãi trong ng?n l?a lò nung tinh t? nh? cây kim thêu sa xu?ng ??t.

B?i chu?i ngoài mành, c?n m?a v?i qua làm n?m ??m c?a ??ng hoen g?

Còn ta qua ch?n Giang Nam g?p nàng

N?i ?âu ?ây trong b?c tranh thu? m?c nàng ?ã bi?n m?t.

Chorus:

B?u tr?i xanh ??i cho c?n m?a qua, còn ta ??ng ??i nàng

Làn khói nghi ngút trên m?t sông cách xa xa ngàn d?m

V? ??p ?n trong nét ch? x?a kia d??i ?áy bình chính là ?i?u báo tr??c cho s? g?p g? ?ôi ta

B?u tr?i xanh ??i cho c?n m?a qua, còn ta ??ng ??i nàng

Ánh tr?ng d?n lên, m? ra m?t k?t thúc nh? s? Thanh Hoa ??m say v? ??p mãi truy?n t? ??i này qua ??i khác , ?ôi m?t nàng ch?a n? c??i

Chorus:

B?u tr?i xanh ??i cho c?n m?a qua, còn ta ??ng ??i nàng

Làn khói nghi ngút trên m?t sông cách xa xa ngàn d?m

V? ??p ?n trong nét ch? x?a kia d??i ?áy bình chính là ?i?u báo tr??c cho s? g?p g? ?ôi ta

B?u tr?i xanh ??i cho c?n m?a qua, còn ta ??ng ??i nàng

Ánh tr?ng d?n lên, m? ra m?t k?t thúc nh? s? Thanh Hoa ??m say v? ??p mãi truy?n t? ??i này qua ??i khác , ?ôi m?t nàng ch?a n? c??i

Be the first to like.
loading...