เนื้อเพลง ฝันมีชีวิต – โจ้ นพดล

เพลง : ฝันมีชีวิต

ศิลปิน : โจ้ นพดล

เนื้อเพลง :

โลกเราที่เวียนหมุนอยู่ ..ล้วนมีเกิดแก่เจ็บตาย แพ้ตัว-แพ้ใจไม่ได้..แม้ร่างกายมาไม่เต็ม หัวใจรับเลือดแดงฉีด..หายใจไม่ขาดตอน เนื้อตัวผิวกายที่อ่อน..ร้อนเย็นเจ็บเศร้าเป็น *อยากจะเห็น..คน..อยากตะโกนร้องเพลง อยากฟังเสียงตัวเอง..อยากจะวิ่ง-อยากเดิน ..อยากจะมีสองมือ..ไว้คอย..สร้างสิ่งฝัน.. **แ ต่ ยั ง แ ข็ ง ขั น . . ยื น ยั น สู้ อี ก ..ไม่ได้หลีกไกล..จะฝันแม้แค่มีสิทธิ์.. ..หากชีวิต..นั้น..เลือกในที่เกิด.. ทุกคนเกิดมา..อยากพร้อมมีครบกาย ..แต่ในทาง..ของคนตรงข้ามกัน.. ..แต่ละคน..ที่เป็น..ใครให้เป็น.. ..แต่ละคน..โถใครกำหนดมา.. แม้มีไม่เท่าคนอื่น..ขาไม่อาจยืน..มือชูไม่ไหว หรือตาที่ปิด..หูฟังไม่ได้..ก้อมีความหมายคำว่าคน ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ ก เ กิ ด ม า เ ป็ น ภ า ร ะ สั ง ค ม

Be the first to like.
loading...