เนื้อเพลง ฝันมีชีวิต – อริสมันต์

เพลง : ฝันมีชีวิต

ศิลปิน : อริสมันต์

เนื้อเพลง :

โลกเราที่เวียนหมุนอยู่..ล้วนมีเกิดแก่เจ็บตาย

แพ้ตัว-แพ้ใจไม่ได้..แม้ร่างกายมาไม่เต็ม

หัวใจรับเลือดแดงฉีด..หายใจไม่ขาดตอน

เนื้อตัวผิวกายที่อ่อน..ร้อนเย็นเจ็บเศร้าเป็น

*อยากจะเห็น..คน..อยากตะโกนร้องเพลง

อยากฟังเสียงตัวเอง..อยากจะวิ่ง-อยากเดิน

..อยากจะมีสองมือ..ไว้คอย..สร้างสิ่งฝัน..

**แ ต่ ยั ง แ ข็ ง ขั น . . ยื น ยั น สู้ อี ก

..ไม่ได้หลีกไกล..จะฝันแม้แค่มีสิทธิ์..

..หากชีวิต..นั้น..เลือกในที่เกิด..

ทุกคนเกิดมา..อยากพร้อมมีครบกาย

..แต่ในทาง..ของคนตรงข้ามกัน..

..แต่ละคน..ที่เป็น..ใครให้เป็น..

..แต่ละคน..โถใครกำหนดมา..

แม้มีไม่เท่าคนอื่น..ขาไม่อาจยืน..มือชูไม่ไหว

หรือตาที่ปิด..หูฟังไม่ได้..ก้อมีความหมายคำว่าคน

ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ ก เ กิ ด ม า เ ป็ น ภ า ร ะ สั ง ค ม

Be the first to like.
loading...