เนื้อเพลง เหยเลี่ยนไต้เปี่ยวห่อเตอซิน – เติ้งลี่จวิน

เพลง : เหยเลี่ยนไต้เปี่ยวห่อเตอซิน

ศิลปิน : เติ้งลี่จวิน

เนื้อเพลง :

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน

หวอ ตี ชิง เหย่ เซิน

หวอ ตี อ้าย เหย่ เซิน

เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี้ยว หว่อ ตี้ ซิน

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน

หวอ ตี้ ชิง ปู้ ยี

หวอ ตี้ อ้าย ปู้ เปียน

เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ ตี๋ ซิน

ชิง ชิง ตี ยี่ เกอ เวิน

หยี จิง ต้า ตง หว่อ ตี ซิน

เซิ่น เซิน ตี ยี่ ต้วน ชิง

เจียว หว่อ ซือ เหนียน เต้า หยู จิน

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน

หนี ชู เซียง หยี่ เซียง

หนี ชู คัน หยี่ คัน

เยวีย เลี่ยง ไต้ เปียว หว่อ ตี๋ ซิน…..

ชิง ชิง ตี ยี เกอ เวิน

หยี่ จิง ต้า ตง หว่อ ตี ซิน

เซิ่น เซิน ตี ยี ต้วน ชิง

เจียว หว่อ ซือ เหนียน เต้า หยู จิน

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน

หว่อ อ้าย หนี โหยว จี เฟิน

หนี ชู เซียง หยี เซียง

หนี ชู คัน หยี คัน

เยวีย เลียง ไต้ เปี่ยว หว่อ ตี๋ ซิน

หนี ชู เซียง หยี่ เซียง

หนี ชู คัน หยี่ คัน

เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ ตี๋ ซิน…..

1 person likes this post.
loading...