เนื้อเพลง พ่อของแผ่นดิน ชาลี อินทรวิจิตร

อัคร ศิลปิน กรองศาสตร์ กรองศิลป์ การดนตรี ร้อยกรอง บทกวีซึ้งกมล ตราบฟากฟ้า ครึ้มฝน
ต้นไม้ทุกต้น พลอยยินดี  รู้รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย
เหล่าประชา คารวะ สดุดี แผ่นดินนี้มีสุข ด้วยองค์พระทรงชัย บรรดาชาติชน ชื่นชมสมใจ
ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา

* ภักดีถวาย ดวงใจ ของไทยทั้งชาติ มหาราช ปราดเปรื่อง เรื่องของกีฬา ล้ำเลิศสื่อสาร พลังงานแทน
แก้ปัญหา ฝนหลวง ฟ้าห่วงชาวนา ชาติไทย นับว่าโชคดี
** ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชีวา  เป็นปรัชญา เกริกฟ้า ก้องปฐพี ไทยทั้งผอง ภูมิใจ
ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย
( * / ** )
ไทยทั้งผองภูมิใจ ไทยเป็นไทยจนวันนี้ เพราะองค์ภูมิพลที่คุ้มครองไทย

Be the first to like.
loading...