เนื้อเพลง พระจันทร์แทนใจฉัน เติ้ง ลี่ จวิน

หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหย่ว ตัว เซิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน
หว่อ เตอ ชิง เหย่ เซิน หว่อ เตอ อ้าย เหย่ เซิน
เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน
หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน
หว่อ เตอ ชิง ปู้ ยี่ หว่อ เตอ อ้าย ปู้ เปียน เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิน
ชิง ชิง เตอ ยี่ เกอ เวิน หยี่ จิง ต้า ตง หว่อ เตอ ซิน
เซิน เซิน เตอ ยี่ ต้วน ชิง
เจียว หว่อ ซือ เหนียน เต้า หยู จิน
หนี่ เวิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว ตัว เซิน หว่อ อ้าย หนี่ โหยว จี เฟิน
หนี่ ชู เซียง หยี่ เซียง หนี่ ชู คัน หยี่ คัน
เยวีย เลี่ยง ไต้ เปี่ยว หว่อ เตอ ซิ น

Be the first to like.
loading...