เนื้อเพลง เทียนมีมี่ เติ้ง ลี่ จวิน

เทียนมี้หมี่ หนี่เซียวเตอเทียนมี้มี่
เฮาเสียงฮวาเอ๋อ ไคไจ้ชุนฟงหลี
ไคไจ้ชุนฟงหลี่ใจหนาลี
ใจหนาลีเจียกวั๋วนี
นีตีเซียวหยงเจอยั่งโซวโหว่ซิน
โหว่อีซี่อเสี่ยงปู้ฉีอ้า
ใจ่หมงลี(*)หมง ลี
หมงลีเจียนกว่านี้
เถียน หมี เซียวเตอตัวเถียนมี้
ซื่อนี ซื่อนี หมงชุนลี้จิ้วซื่อนี้ใจหน้าลี
ใจหน้าลีเจียนกว๋านี้นีตีเซียวหยงเจอยั่งโซงโหว่ซิน
โหว่อีซี่เสี่ยงปู้ฉี อ้า ใจ่หมงลี(*)
 

Be the first to like.
loading...