เนื้อเพลง ปาณาฯ คาราบาว อัลบั้ม ทับหลัง

ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา

สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว

ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา

สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว

กาเมสุมิจฉาจะรา เวระมณี

แปลว่าทุกคนนั้นควรทําดี

หัวใจของคนนั้นอยู่ที่คน

ทุกข์สุขกังวลใจคนเป็นใหญ่

ความดีความร้าย ถามใจตัวเรา

พระพุทธเจ้ารู้หลุดพ้นตัวเอง

ทําดีเถิดทําดี ทําชั่วไม่ดีหรอก

ทําดีเถิดทําดี อย่าละอายต่อการทําดี

หัวใจของธรรมะนั้นอยู่ไม่ไกลหรอก

ล้วนอยู่ในใจเรา ใจคนทุกคน

ความดีความร้าย ถามใจตัวเรา

พระพุทธเจ้ารู้หลุดพ้นตัวเอง

ทําใจเถิดทําใจ จงทำใจให้สงบ 

ทำใจเถิดทำใจ ให้จงมีแต่คุณธรรม

พระพุทธเจ้า สอนเราทําดี

ยากจนมั่งมี มิควรคํานึง

สังคมเราอยู่ เป็นหมู่เป็นเหล่า

มีหนักมีเบา เอ้าแบกรับกันไป

อิติปิโสภัควา อะระหังสัมมา สัมพุทธธัสสะ

พระพุทธเจ้า สอนเราทําดี

ยากจนมั่งมี มิควรคํานึง

สังคมเราอยู่ เป็นหมู่เป็นเหล่า

มีหนักมีเบา เอ้าแบกรับกันไป

ปาณาติปาตา อทินนาทานา มุสาวาทา

สุราเมระยะมัจชะปะมา ทัฎฐานา เว

กาเมสุมิจฉาจะรา เวระมณี

ทําได้ทุกคนเป็นคนดี

หัวใจของคน นั้นอยู่ที่คน

ทุกข์สุขกังวล ใจคนเป็นใหญ่

หัวใจของธรรมะ นั้นอยู่ไม่ไกลหรอก

ล้วนอยู่ในใจเรา ใจคนทุกคน

หัวใจของคน นั้นอยู่ที่คน

ทุกข์สุขกังวล ใจคนเป็นใหญ่

หัวใจของธรรมะ นั้นอยู่ไม่ไกลหรอก

ล้วนอยู่ในใจเรา ใจคนทุกคน

 

Be the first to like.
loading...