เนื้อเพลง บ่อยากได้ยิน Black Eyes

เธอนัดให้ข้อยมาเจอเจ้า   เธอบอกมีเรื่องสำคัญอยากจะเว้า   ให้ข้อยฟัง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหลัง   มันเป็นอดีต  และคิดว่าข้อยก็ฮู้ดี  

** เจ้าไม่จำเป็น ต้องมาย้ำเรื่องพวกนั้น  บ่ต้องไปขุดไปคุ้ยมันขึ้นมา  บ่ต้องมาอธิบาย  
บ่อยากได้ยิน  บ่อยากจะฟัง  บ่อยากฮับฮู้ พอแล้วพอ  
บ่อยากได้ยินเจ้าเคยฮักไผ  บ่อยากรับฟังเจ้าเป็นของคนอื่น   ซึ่งใจ อยากจะฟังเพียงเจ้าฮักข้อย
เท่านั้นพอลืมๆไม่สำคัญ  ที่เจ้าเคยฮักไผก็ช่างมัน  และจงฟัง  คือจะฮับทุกอย่างที่เป็นเจ้า xajax_getDefault();

Be the first to like.
loading...